Udržateľnosť

Podpora trvalo udržateľných vzťahov

Podpora udržateľných vzťahov

Náš úspech z veľkej časti závisí na kvalite vzťahov, ktoré presadzujeme s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími kľúčovými partnermi. Snažíme sa o podporu vzťahov založených na dôvere, transparentnosti, vzájomnom rešpekte a spoločných výhodách.

Našich zákazníkov staviame na prvé miesto

Našich zákazníkov staviame na prvé miesto

Spustením programu Net Promoter Score (NPS) v roku 2013 sme si stanovili nástroje, aby sme sa stali priemyselnou organizáciou zameranou na zákazníkov. NPS nám umožňuje merať náš výkon očami našich zákazníkov. Pomáha nám pochopiť a plniť to, čo je pre zákazníkov dôležité. Poskytuje tiež kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre rast podnikov.

Lojalita a spokojnosť zákazníkov sú rozhodujúce pre trvalý úspech spoločnosti. NPS nám umožňuje posúdiť oboje, systematickým a transparentným spôsobom. Umožňuje rýchly a štandardizovaný proces kategorizácie, analýzy a riešenia všetkých problémov zákazníkov.

NPS sme zaviedli v celej organizácii, od našich terénnych operácií až po naše ústredie. Problémy zákazníkov sú kaskádovito riešené naprieč firmou meraním a sledovaním jediného problému zákazníka, ktorý sa vyskytuje na všetkých úrovniach organizácie.

V júni 2016 sme zahájili školenia 30 000 zamestnancov orientovaných na priamy kontakt so zákazníkom, zamerané na správanie, podporujúce naše "engineering. tomorrow. together.", ktoré sľubujeme zákazníkom. Prijatie tohto správania je kľúčom k tomu, aby sme sa stali partnerom a prvou voľbou.

Udržateľné zadávanie verejných zákaziek a riadenie dodávok

Udržateľné zadávanie verejných zákaziek a riadenie dodávok

Ako súčasť skupiny thyssenkrupp chápeme, že udržateľnosť je nevyhnutná pre budúcu životaschopnosť našej spoločnosti. Udržateľnosť vedie k inovácii a neustále zlepšuje naše hospodárske, environmentálne a sociálne výsledky. Je tiež kľúčové pre úspešné zadávanie zákaziek a riadenie dodávok.

Vieme, že naše aktivity môžu ovplyvniť životné prostredie, spoločnosť a ekonomiku v krajinách, kde pôsobíme. Kódex chovania dodávateľa thyssenkrupp načrtáva naše chápanie udržateľnosti a dodržiavania predpisov, ako aj noriem, ktoré musia spĺňať naši dodávatelia.

Pri všetkých verejných zákazkách sa zohľadňujú ekonomické, technické, procesné, sociálne a environmentálne kritériá. Očakávame, že obchodná činnosť našich dodávateľov bude v plnom súlade s platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi, zásadami Spojených národov pre globálne zmluvy a požiadavkami a štandardmi nášho Dodávateľského kódexu.

Kritéria a ich dodržovanie

Nasledujúce tri kľúčové prvky pomáhajú udržateľnému zadávaniu verejných zákaziek a riadeniu dodávateľského reťazca u thyssenkrupp Elevator:

  • Kódex dodávateľského chovania thyssenkrupp
  • Analýza rizika: Včasná identifikácia rizík nám umožňuje sledovať dodržiavanie zásad a požiadaviek nášho Dodávateľského kódexu správania, ktoré sú podporované analýzami rizík, sebahodnotením a auditmi súvisiacimi s udalosťami.
  • Rozvoj dodávateľov: Spolupracujeme s našimi dodávateľmi s cieľom identifikovať riziká a vytvoriť vzájomné akčné plány na riešenie špecifických rizikových oblastí.
Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|